Meny Stäng

Om

På denna webplats samlar föreningen Wadstena Fogelstads Järnväg information om föreningens arbete som inte har sin givna plats på föreningens officiella webplats (www.wfj.se). Dels är det mer djuplodande information om föreningens arbete och fordon men också information direkt riktad till medlemmarna och deras arbete.

Avsikten är att sprida föreningens arbete och visa upp vad som pågår med en liten förhoppning att just du ska överväga att bli medlem och kanske även aktivera dig i föreningens arbete. Vi behöver alltid fler medlemmar och ett par extra händer!

Nedan finns en lista över WFJ styrelse, våra stadgar och en not om vad GDPR innebär för våra medlemmar.


WFJ Styrelse

Helen Dabrosin,  ordförande
Christer Brimalm, vice ordförande
Olof Lindvall, kassör
Per Hellman, ledamot
Viktor Ottosson, ledamot
Hans Hultén, suppleant
Olof Kruus, suppleant

Har du ärenden för styrelsen? Kontakta styrelsen på E-post: styrelsen@wfj.se

För övriga medlemsärenden kan du maila till: medlem@wfj.se


Stadgar, Museiföreningen Wadstena Fogelsta Järnväg

(Antagna av årsmötet 2022-01-22 och 2022-03-26)

1 Föreningens ändamål och uppgifter

Museiföreningen Wadstena Fogelsta Järnväg, nedan kallad WFJ, är en ideell förening med säte i
Vadstena. Föreningen bildades 1974 och har organisationsnummer 824000-4310.
Föreningen har som ändamål att bevara, underhålla, utveckla och trafikera Wadstena Fogelsta Järnväg,
WFJ. Häri ingår anskaffning, restaurering och underhåll av rullande materiel samt annan utrustning
lämplig för järnvägen.
Vidare skall föreningen sprida allmän kännedom om de östgötska smalspåriga järnvägarna och
förståelse för deras historiska betydelse. Detta sker främst genom museal järnvägstrafik och
museiverksamhet.

2 Verksamhetsår och räkenskapsår

Föreningens verksamhets- och räkenskapsår är kalenderår.

3 Beslutande organ

Föreningens högsta ledning utgörs av årsmötet. Mellan årsmöten utövas föreningens angelägenheter av föreningens styrelse. Styrelsen utser verksamhetsansvariga och de roller som myndigheterna kräver.

4 Föreningens egendom

Föreningens egendom av järnvägsmuseal karaktär får endast överlåtas till annans ägande eller
nyttjande efter styrelsebeslut. Styrelsens beslut måste vara enhälligt, i annat fall hänskjuts frågan till
årsmötet för avgörande.

5 Medlemskap

5.1 Medlemskap

Personer över 18 år kan teckna medlemskap genom att betala fastställd årsavgift. Den som ej före
februari månads utgång betalat gällande avgift för det nya verksamhetsåret, anses ha utträtt ur
föreningen.

5.2 Juniormedlemskap

Den som är under 18 år kan lösa juniormedlemskap. Juniora medlemmar har inte rösträtt. Det år junior
medlem fyller 18 år ändras medlemskapet till ordinarie medlemskap och full medlemsavgift betalas.

5.3 Deltagande i verksamheten

Den som vill delta i verksamheten vid museibanan skall vara medlem i föreningen. Medlem som deltar
i verksamheten vid museijärnvägen har att följa de regler och instruktioner som fastställts av
föreningens styrelse.

5.4 Medlemsavgift

Medlemsavgift betalas per kalenderår. Avgiften ska vara betald senast före februaris utgång och gäller
innevarande år. Avgift som betalas under annan tid av året räknas som medlemskap för innevarande
år. Ny medlem som betalar efter oktobers utgång, räknas som medlem för både innevarande och
nästkommande år. Medlemsavgiftens storlek för nästkommande verksamhetsår beslutas av årsmötet.

5.5 Hedersmedlemskap och ständig medlem

Styrelsen kan, genom styrelsebeslut, utse person som anses ha gjort sig förtjänt av det, till
hedersmedlem. Hedersmedlem är befriad från medlemsavgift.
Den som tidigare blivit ständig medlem förblir ständig medlem.

5.6 Uteslutning av medlem

Medlem som medvetet motarbetar föreningens verksamhet eller ändamål, eller uppenbarligen genom
sitt handlingssätt, skadar eller motverkar föreningens intressen kan uteslutas. Innan en medlem utesluts
ska medlemmen ges tillfälle att yttra sig inom viss tid, minst 14 dagar. Uteslutning beslutas av
styrelsen. Utesluten medlem har inte rätt till återbetalning av medlemsavgift.

6 Styrelse, revision och valberedning

6.1 Styrelsens sammansättning

Styrelseledamöter ska vara minst 18 år, medlem i föreningen och inte vara försatt i konkurs, ha
näringsförbud eller förvaltare. Styrelsen väljs på årsmöte och ska bestå av minst fyra och högst åtta
ledamöter samt 2 suppleanter, utöver ordförande. Ledamöter väljs för två år i sänder, varav hälften
vartannat år. Ordförande för styrelsen väljs av årsmötet för en period om ett år. Övriga roller utser
styrelsen inom sig.

6.2 Styrelsens uppgifter

Mellan årsmöten är styrelsen beslutande organ och ansvarar för föreningens angelägenheter.
I styrelsens uppgifter ingår:

 • Beslut om firmateckning
 • Kalla till årsmöte
 • Ansvara för den löpande verksamheten i föreningen
 • Ansvara för att skatter betalas in i tid
 • Ansvara för att årsredovisning och budget upprättas
 • Rätta sig efter stadgarna och årsmötets beslut
 • Anmäler ändringar i föreningen till Bolagsverket
 • Ansvara för att nödvändiga avtal och tillstånd samt försäkringar finns
 • Fastställa järnvägsverksamhetens regelverk och bestämma den organisationsplan som
  verksamheten kräver

6.3 Beslutsförhet

Styrelsen är beslutsmässig när fler än hälften av hela antalet ledamöter är närvarande. Som styrelsens
beslut gäller den mening de flesta röstande förenar sig om. Vid lika röstetal gäller den mening som
styrelsens ordförande biträder. När minsta antalet ledamöter är närvarande krävs enhällighet för giltigt
beslut.

6.4 Protokoll

Vid styrelsens sammanträden ska det föras protokoll. Protokollen ska justeras av ordförande för
sammanträdet och den ytterligare ledamot som styrelsen utser. Endast styrelseledamot,
avdelningschefer och revisor har rätt att ta del av styrelseprotokoll.

6.5 Revision

Föreningens förvaltning och räkenskaper skall granskas av två revisorer. För varje revisor skall det
finnas en suppleant. Revisorer och suppleanter väljs för ett år. Senast den 10 februari skall bokslutet
och styrelsens protokoll från det gångna verksamhetsåret överlämnas till revisorerna för granskning.
Revisorerna skall till ordinarie årsmöte avge berättelse över den verkställda revisionen samt tillstyrka
eller avstyrka beslut om ansvarsfrihet för styrelsen. Styrelsen skall till ordinarie årsmöte avge skriftligt
yttrande över de anmärkningar som framförs av revisorerna.

6.6 Valberedning

Vid ordinarie årsmöte väljs en valberedning bestående av tre personer. En av dessa väljs av årsmötet
till sammankallande. Valberedningens mandatperiod varar intill nästkommande ordinarie årsmöte.

6.7 Firmateckning

Föreningens firma tecknas av, förutom styrelsen i sin helhet, på det sätt som styrelsen bestämmer.

7 Årsmöte

Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ, hålls före utgången av mars månad på tid och på sätt
som styrelsen bestämmer. Mellan två årsmöten ska en tid av minst 30 dagar förflyta.

7.1 Kallelse till årsmöte

Kallelse till årsmöte och material till densamma, ska sändas till alla medlemmar senast tre veckor före
mötet

7.2 Motionsrätt

Alla medlemmar har rätt att, till ordinarie årsmöte lämna motioner, som ska behandlas av årsmötet.
Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast den 15 februari.

7.3 Rösträtt och röstförfarande

Alla ordinarie medlemmar är röstberättigade med en röst vardera. Varje ordinarie medlem kan vara
fullmaktstagare till en annan medlem.
Vid lika röstetal gäller den mening som mötesordföranden biträder, utom vid val med sluten
omröstning då lotten avgör.

7.4 Ärenden till ordinarie årsmöte

 1. Årsmötet öppnas
 2. Val av ordförande för årsmötet
 3. Val av sekreterare för årsmötet
 4. Val av två protokolljusterare tillika rösträknare
 5. Fastställande av röstlängd
 6. Fråga om årsmötet blivit behörigen kallat
 7. Föredragning av styrelsens årsberättelse
 8. Revisorernas berättelse
 9. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning
 10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
 11. Ärende som av styrelsen hänskjutits till årsmötet
 12. Inkomna motioner
 13. Redovisning av styrelsens verksamhetsplan och budget för innevarande verksamhetsår
 14. Fastställande av medlemsavgifternas storlek för nästföljande verksamhetsår
 15. Fastställande av antalet ordinarie ledamöter för följande mandatperiod
 16. Val av styrelseordförande
 17. Val av övriga ledamöter
 18. Val av två suppleanter
 19. Val av 2 revisorer och 2 revisorssuppleanter
 20. Val av 3 ledamöter till valberedningen, varav en sammankallande
 21. Årsmötets avslut

8 Extra årsmöte

8.1 Kallelse till extra årsmöte

Styrelsen kallar till extra årsmöte då den finner anledning till det eller om revisorer eller minst en
femtedel av antalet medlemmar skriftligen begär detta hos styrelsen. Ärenden som föranlett hållande
av extra årsmöte skall meddelas i kallelsen. Kallelsen ska skickas till alla medlemmar senast 2 veckor
före mötet.

8.2 Ärenden till extra årsmöte

 1. Extra årsmötet öppnas
 2. Val av ordförande för extra årsmötet
 3. Val av sekreterare för extra årsmötet
 4. Val av två protokolljusterare tillika rösträknare
 5. Fastställande av röstlängd
 6. Fråga om extra årsmötet blivit behörigen kallat
 7. Ärende som föranlett extra årsmöte
 8. Extra årsmötets avslut

9 Stadgeändring

För stadgeändring fordras att 3/4 av antalet närvarande röstberättigade medlemmar är eniga om
beslutet på två på varandra följande årsmöten, varav ett är ordinarie årsmöte.

10 Upplösning av organisation

10.1Beslut om upplösning av organisationen

För upplösning av föreningen krävs beslut på två på varandra följande årsmöten, varav ett ska vara
ordinarie årsmöte. Röstetalet ska vara minst 3/4 av antalet närvarande röstberättigade vid varje möte.

10.2Tillgångar

Eventuella tillgångar, sedan alla skulder betalats, överlämnas till en eller flera föreningar eller museer
som gynnar intresset för järnvägar. Styrelsen lämnar förslag om sådana föreningar. Beslut om
mottagare av föreningens tillgångar skall fattas, med enkel majoritet, på det andra årsmötet.

<SLUT>

Vill du ladda ner en PDF version av stadgarna – Klicka här!


Detta innebär GDPR för WFJs medlemmar

GDPR – General Data Protection Regulation trädde i kraft 25 maj 2018. Mycket i GDPR liknar de relger som tidigare fanns i personuppgiftslagen (PUL).

MfWFJ är tvugna att lagra personuppgifter i vårt medlemsregister för att kunna skicka ut Gurklisten och annan info till våra medlemmar. Dessutom krävs ett fullständigt personnummer för personer i ansvarsfull tjänst så som tågklarerare, lokförare m.fl.

I och med att man blir medlem i MfWFJ godkänner man att personuppgifterna får lagras i föreningens medlemsregister. Detta register förvaras på ett säkert sätt så att inga obehöriga kommer åt innehållet. De personuppgifter som registreras i vårt medlemsregister är: namn, adress, e-postadress, telefon, födelsedata och när så krävs (främst medlemmar i säkerhetstjänst) även fullständigt personnummer.